Nástěnka

Z důvodu zákona o družstvu, byly zřízeny tyto internetové stránky obsahující kontaktní údaje družstva, schválené stanovy družstva a nástěnku pro případné svolání porad.

P o z v á n k a

na členskou schůzi Bytového družstva Na NOVÉ se sídlem v Suchdolu nad Odrou, Nová ulice 468, PSČ 742 01, konanou ve středu 25.6.2014 v 17.00 hodin ve sklepní místnosti vchodu bytového domu č.p. 468, v Suchdolu nad Odrou

Program schůze :

Zahájení

1.část schůze :
Schválení stanov BD dle zákona o obchodních korporací (ZOK) za přítomnosti notáře návrh usnesení:
„Členská schůze schvaluje změnu obsahu stanov tak, že přijímá úplné znění stanov, které zcela nahrazuje původní obsah stanov“). 2.část schůze :
Schválení účetní závěrky hospodaření za rok 2013
Nové dodatky nájemní smlouvy dle ZOK – předání smluv členům-nájemníkům
Návrh opravných prací v 2.pol.2014
Diskuze

Závěr, ukončení schůze

Je nezbytná účast všech členů družstva k projednání programu schůze. Účast všech členů je vyžadována dle ZOK pro schválení stanov BD a jejich zapsání do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.
Přítomnost společných členů-manželů na schůzi tímto není omezena – společní členové mají jen jeden hlas, za nepřítomného manžela hlasuje druhý z manželů na základě zmocnění. Člen (společní členové), který se nezúčastní schůze zmocní písemně jiného člena družstva zastupováním na členské schůzi – zmocnění je přílohou pozvánky. Se všemi podklady k jednotlivým záležitostem, včetně návrhu stanov, se každý člen družstva může seznámit na
internetových stránkách www.bdnanove.mistecko.info. V tištěné podobě je návrh stanov k dispozici u předsedy
představenstva Ing. Miroslava Viláška, který rovněž poskytne informace ke všem projednávaným bodům.

V Suchdolu n.O., 09.06.2014

Příloha pozvánky :
Zmocnění člena – společného člena

Ing.Miroslav Vilášek
předseda bytového družstva

Tato pozvánka bude zveřejněna rovněž na internetových stránkách BD : www.bdnanove.mistecko.info

 

 -------------------------------------------------- zde oddělte -----------------------------

 

                        Z m o c n ě n í

 

Já, …………………………………………..…… , níže podepsaný člen – společný člen)*   

Bytového družstva Na NOVÉ, se sídlem v Suchdolu nad Odrou, Nová ulice 468,
PSČ 742 01, IČ 258 74 781, jako zmocnitel tímto zmocňuji
pana/í ……………………………………………………………… , člena - společného člena - manžela/ku)* Bytového družstva Na NOVÉ,
se sídlem v Suchdolu nad Odrou, Nová ulice 468, PSČ 74201, IČ 258 74 781, aby za mě hlasoval/a na členské
schůzi konané dne 25.6.2014 a vykonával/a na této členské schůzi všechna práva člena družstva.
V Suchdolu n.O., …………………………………… 2014 ………………………………………………………………………… podpis zmocnitele )* nehodící se škrtněte